Hayatta cevaplanması en zor olan iki soru vardır;

Ben kimim? Ne istiyorum?

Motivational Appraisal of Personal Potential (MAPP)
raporunuz ile bu sorulara cevap bulacaksınız.

Merve
MAPP RAPORUNUZ
Bu rapor meslek, iş seçimi ve kariyer planlamanızda kullanabileceğiniz kendinizi daha iyi tanıma ve güçlü yönlerinizi keşfetme aracıdır. Bu rapor psikolojik bir değerlendirme değildir ve MAPP raporunu yorumlamak için bir eğitim almaya gerek yoktur.
MAPP RAPORUNUN İÇİNDEKİ BÖLÜMLER
1. ANLATIMLI YORUMLAR

1.1. İŞE DUYULAN İLGİ

Bölümün Açıklaması:

İlgi bölümü, motivasyonlarınızı ve tercihlerinizi belirleyerek sizin için ideal iş içeriğini tanımlar; bunlar Çalışan Özellikleri olarak adlandırılmaktadır. Bu özellikler öncelik sırasına göre listelenir. Genelde, kişinin yapmak istediği şey, en büyük olasılıkla yapacağı şeydir. Başka bir deyişle, kişi söz konusu meslekte ilerlemek amacıyla gerekeni yeterince icra ederek (eğitimini almak da dahil olmak üzere) ham ilgisini gerçek becerilere dönüştürecektir. MAPP raporunuzun İlgi bölümü; insanlar, yaratıcılık, sosyal etkinlikler, rutinler, araç-gereç ve diğer alanlarla ilgili çalışma tercihlerinizi özetler. İlgi bölümü, sizi en çok motive eden unsurlara ilk bakıştır. Sonrasında gelen her bölüm birbiriyle bağlantılı olacaktır, böylece tercih ettiğiniz görev çeşitlerinin ve işlerin bir başlık altında toplandığını görmeye başlayacaksınız.

Merve insanlarla sosyal ve mesleki anlamda etkileşimde bulunmaktan keyif alır, ancak doğrudan irtibatta ve birlikte olmaya bağımlı değildir. Eğer işin sorumluluğu veya faaliyeti insanlardan ayrı çalışmayı gerektiriyorsa, bu iş insanlarla biraz sohbet etmek üzere molalar verilmeden de yapılabilir. Bu esneklik ticari faaliyetler, makineleri ve ekipmanları kullanma ve birçok teknik ve açık hava etkinlikleri açısından önemli bir değerdir.

Merve algısal ve zihinsel aktivitelerin bir parçası olarak fikirlere, kavramlara ve anlamlara ilgi duyar. Entelektüel, teorik ve/veya yaratıcı faaliyetler diğer faaliyetlerle dengelenmiştir ve önceliği ya da önemi yoktur.

Merve planlanmış, programlanmış ve tamamlanmış projelerde çalışmaya motivedir. Bu, projeyi yarım bırakmaktansa tamamlama tercihine işaret eder. Ancak daha yüksek önceliği ve/veya çekiciliği olan başka bir projenin ortaya çıkmasıyla tamamlama ya da başarı isteği eldeki proje için ötelenebilir; bitirilmemiş projenin başka bir gün yapılacağını umut eder. Yarım kalan herhangi birşey, bitirilinceye kadar aklın bir köşesinde kalacaktır.

Merve'nin tercihleri rutin, organize ve metodik süreçleri içerebilir, ancak bu bir ihtiyaç veya bağımlılık değildir. Merve çoğu zaman çok ani, radikal veya yıkıcı değilse tercihlerini değiştirip hızlı bir şekilde uyum sağlayabilir. Onun için en önemli motivasyon, sabitlik ile esneklik arasında iyi bir denge kurabilmektir.

Merve, insanları genel mesleki sorumluluklarının ve hareketlerinin bir parçası olarak, sosyal veya organizasyonel temelde yönetmeye bir dereceye kadar motivedir. Üst düzey yönetici pozisyonunda veya rolünde görev almaktansa, Merve orta düzey yöneticilik pozisyonunda veya takım lideri olarak muhtemelen daha rahat çalışır. İlişkili özelliklerin motivasyonel seviyeleri bu tarz bir yönetim rolünün ve sorumluluğunun sebeplerini ve/veya tercihlerini belirtebilir.

Merve insanlarla arkadaşlık kurmaktan ve etkileşimde olmaktan keyif alır, ancak bağımsız olmayı da sever. Burada karar verici etken, insanlardan ziyade etkinliktir. Birlikteliğin amacı herkes için ortak çıkar ise Merve isteyerek katılır ve iş birliği yapar. Çıkarlar farklı olduğunda, Merve bağımsız olarak bu çıkarların peşinden gidecektir.

Merve nesnelerin doğasına ve yararına karşı merakı ve farkındalığı vardır. Analiz ve deneyler mesleki ve eğlence faaliyetlerinin birer parçasıdır. Ancak bunlar muhtemelen uzmanlaşmış veya profesyonel faaliyetler değildir. Bunun yerine, çeşitli işlevsel tercihlerden oluşan bir birleşimin parçasıdırlar. Teknik yönelimli tercihler, Merve'nin sistematik düşünmesine ve zorlu etkinliklerin gelişimsel ve deneysel olduğu noktalarda, motive olmasına yol açar.

Merve'nin fiziksel olarak objelerle ve nesnelerle çalışmayı tercih eder, ancak bu faaliyetler muhtemelen büyük bir işin ikincil veya küçük bir parçası olabilir (örneğin işin bir bölümü için ekipman kullanmak gibi). Fiziksel yetenekleri, araçları ve gereçleri maharetle kullanmak önemli bir değerdir.

Merve'nin verilerle, gerçeğe dayalı ve somut süreçlerle çalışmayı tercih ettiği söylenebilir. Elle tutulamayan, soyut fikirleri, kuramları, kurguları, varsayımları vs. algılamakta, düşünmekte ve ifade etmekte güçlük çekebilir. Bunlar yerine mantıksal, analitik, hesaba dayalı, yönetimsel, idari, operasyonel, ve/veya duyusal/fiziksel faaliyetler Merve'nin motivasyonlarına ve tercihlerine daha uygundur.

Merve tanınırlık, unvan veya rekabetçi kazanımlara ihtiyaç duymaz ya da bunlardan motive olmaz. Kendisiyle ilgili öznel düşünceleri onun için çoğunlukla yeterli ve tatminkardır; başkalarının kendisi hakkındaki fikirleri şu veya bu şekilde fazla bir önem taşımaz. Merve için performansı dışardan gelen kayırma, tanınırlık veya ödül değil, kişisel ve içten gelen menfaatler ve güdüler motive eder.

1.2. İŞ YAPMA TARZI

Bölümün Açıklaması:

İş Yapma Tarzı bölümü, bireyin 12 Çalışan Özelliği Alanında sahip olduğu motivasyonu ve yetenekleri belirtir ve İlgi bölümü ile kesişir. İş Yapma Biçimi ve İlgi bölümleri aynı cümleleri farklı bakış açılarıyla anlatmaktadır. Size motivasyon sağlayan en büyük unsur ilk sırada belirtilir. Bu bölümde, iş hayatınızda değişikliği ve çeşitliliği tercih edip etmediğiniz, ikna edici olup olmadığınız, bağımsız (tek başınıza) mı yoksa bir ekip çalışması içinde mi çalışmayı tercih ettiğiniz, değerlendirme ve analiz için doğal bir güdünüzün olup olmadığı gibi soruların yanıtlarını öğreneceksiniz.

Merve değişimi ve çeşitliliği tercih eder ve bunlara gereksinim duyar. Değişim motive eder, uyarıcıdır ve enerji verir. Merve yeni seçenekler, zorluklar, görevler, tanıdıklar, ilişkiler ve hatta yeni kariyer alanları arar. Merve aynılıktan, tekrarlamadan ve hatta başında ilginç gelse de rutinleşen etkinliklerden yorulur. İşler Merve için rutin haline geldiğinde, bu daha ilginç faaliyetlere geçmek için bir motivasyon oluşturur.

Merve, başkalarının yetkin liderliği altında, iş arkadaşları ile yakın veya bağımsız çalışmayı orta düzeyde tercih eder. Hangi sosyal çevrenin Merve için en iyisi olacağını belirlemek önemlidir, ancak tek başına iş rolü motivasyonel bir etken değildir.

Merve, doğal olarak empatik, hoşgörülü, cömert ve yardımsever olma eğilimindedir. Merve muhtemelen her zaman başkalarına yardım eli uzatmaya hazırdır. (NOT: Yardımseverlik mesleki veya gönüllü faaliyetlerin bir parçası ise, diğer özelliklerle en iyi nasıl iş göreceğini belirlemek önemlidir.) Merve başkalarının, özellikle doğrudan iletişimde olduğu kişilerin acılarına, ihtiyaçlarına, sorunlarına ve isteklerine karşı cömert ve yardımsever olmaya motivedir.

Merve iş yerinde veya eğlence faaliyetlerinde başkalarıyla grupsal olarak iletişimde olmaktan keyif alır ve bundan yararlanır. Bu tarz bir tercih, birliktelik ve hizmet duygusunun onu motive ettiğini gösterir. Ayrıca Merve hatırı sayılır ölçüde sosyal bağımsızlığa da sahiptir, bu yüzden başkalarıyla organizasyonel (grupsal) birliktelikler karşılıklı menfaate veya karşılıklı hareketliliğe dayanır. Bağımsız ya da insanlardan ayrı çalışması gereken durumlarda Merve sosyal olmayan mesleki faaliyetlerden rahatsızlık duymaz.

Merve, makine işlemlerine bağlı ve makinelerin zamanlamasına göre elle yapılan rutin duyusal/fiziksel faaliyetlere sabır gösterebilir. Bu tip faaliyetlerde genelde belirli zamanlarda molalar verilir ve sürekli olarak aynı iş tekrar edilir. Montaj hattı, seri üretim hattı vb. çalışmalar konusunda orta seviyede bir motivasyona sahiptir ve bu nedenle makineleri besleme, üretilen ürünü hattan alma veya montaj işleri gibi faaliyetleri ancak esas görevinin sadece küçük bir parçası olarak veya ilgisini daha çok çeken bir iş bulana kadar yapacaktır.

Merve kendini yetenekli, kendine yeten ve hedef odaklı olarak görmektedir. Muhtemelen Merve yaptığı işi ve hedeflerini, insanlarla birlikte olmaktan, karşılıklı iletişim kurmaktan ve bir ortama ait olmaktan daha önemli bulmaktadır. Eğer mesleği başkalarıyla çalışmayı ya da hedefe ulaşmanın bir parçası olarak insanların becerilerini ve yeteneklerini yönetmeyi gerektiriyorsa, Merve bunu yapmaya istek duyar ve yeterince donanımlıdır. Başka kişiler mevcut, teslim edilebilir yetenekler ve/veya beceriler için seçildiğinde, performans beklenir. Ancak bağımsız olacağı, kendi kendini yöneteceği ve başarıya kendi yöntemleriyle ulaşabileceği faaliyetleri tercih eder.

Merve, mantıksal ve analitik düşünen birisidir. Nesnelerin birbirine mantıksal olarak nasıl bağlandığını tespit ederek algılardan anlam çıkarmaya eğilimlidir. Bu motivasyon bilimsel, araştırmacı, yönetimsel ve edebi ve/veya hesaplamasal tercihlerle oldukça iyi uyuşur. Bu motivasyonel tercihler karışımı, genellikle kavramsal bağlamda işlev görür.

Merve motive olduğu yetenekleri uygulama sorumluluğunu gönüllü olarak kabul eder. Bu yetenekler arasında liderlik becerileri ve/veya yönetimsel yetenekler ve başkalarına karşı sorumluluklar yer alabilir. Bu sosyal, liderlikle ilgili, yönetimsel ve zihinsel faaliyetleri içeren önemli, geniş ve derinlemesine bir etkendir, Algı ve düşünce büyük resmi görmeyi ve bu bağlamda sorumlulukları ele almayı içerir.

Merve, en ufak detayları hatırlama, bulma ve kullanma konusunda oldukça yeteneklidir. Bunlar yetenek olarak kabul edilse de, genelde motivasyonlarını ve tercihlerini de etkileyen faktörlerdir. Bu kombinasyon, büro işlerinde, hesaplama işlemlerinde, idari, edebi, teknik, operasyonel, denetimsel ve/veya yönetimsel faaliyetlerde faydalı olabilir.

Merve açık görüşlü, meraklı, yaratıcı ve yenilikçidir, yeni fikirler ve kavramlar üretir ve yaratıcı ve gelişimsel faaliyetlerde bulunmayı tercih eder. Bunlar temel güdü veya uzmanlıktan ziyade, tamamlayıcı tercihler ve motivasyonlardır. Bu yüzden, diğer zihinsel ve işlevsel tercihlerle ve motivasyonlarla nasıl uyum sağladığını belirlemek önemlidir.

Merve organizasyonel yönetimi kabul eder ve çalışır, ancak kendisi için özellikle böyle bir rol peşinde koşmayacaktır. Burada önemli olan insanların yönetimidir, fakat bu halihazırda var olan yeteneklere ve becerilere bağlıdır. Performans ve sonuçlar, temel olan unsurlardır. Merve'nin sorumluluk alarak mı yoksa sorumluluk verildiğinde mi, kişisel mi yoksa kişisel olmayan şekilde mi, performans tabanlı mı yoksa hizmet tabanlı mı yönetim faaliyetini sürdüreceğini belirlemek için diğer özelliklerin incelenmesi gerekir.

Merve sosyal, organizasyonel, mesleki ve eğlence ile ilgili faaliyetlerin bir parçası olarak ikna etmeye ve etkilemeye isteklidir. Merve'nin düşüncelerini ve düşünce yollarını başkalarına aşılamak üzere bir sebep, gerekçe veya fırsat doğduğunda motivasyon düzeyi yükselir. İkna çabaları sözlü, yazılı veya bir takım araçlar üzerinden (e-posta gibi) olabilir. Kişinin ikna etme çabasının ardındaki motivasyon kaynağı, ifade ettiği şeyin karşısındakiler tarafından kabul edilmesini sağlamaktır.

1.3. İŞE YATKINLIK

Bölümün Açıklaması:

Bu bölümde, kişisel yetenek ve becerilere bağlı motivasyon ve tercihler hakkında genel bilgiler verilmektedir. Bu bölümdeki yorumlar, kişinin mesleki anlamda kendisini tanımasına, yeteneklerini görmesine, motivasyon ve tercihlerine göre en iyi şekilde uyum sağlayabileceği ve verimli bir biçimde çalışabileceği bir pozisyona karar vermesine yardımcı olur. Başka bir deyişle, önceliklerinin zihinsel mi, duyusal mı yoksa fiziksel mi olduğunu görmesini amaçlar: "Kendine karşı dürüst ol, kendini tanı" kuralı, izlenecek en iyi yoldur.

Merve her ne kadar matematiği özel olarak tercih etmese bile matematiksel farkındalığı ve yeteneği olduğu için, bu konuda motivasyonu yüksektir. Diğer özellikleri incelenerek, hangi alanda matematsel uygulamaları tercih ettiği belirlenebilir. Bu alanlar teorik, istatistiki, analitik, hesaba dayalı, işletmeyle ilgili, yönetimsel, idari, aritmetik veya kayıt tutma ile ilgili olabilir. Matematik hangi alanda en iyi işlevi görüyorsa o alan mesleki bir değer oluşturur.

Merve'nin 'edebi ve/veya iletişimsel' yöndeki tercihleri, mesleki önem taşıyacak kadar yeterli motivasyona zemin sağlar ya da sağlayabilir. Burada vazgeçilmez unsur iletişimdir: 1) başkalarının zihninden bilgi toplama ya da 2) başkalarının zihnini hedefleyen iletişim kurma. Yani Merve fikirleri özümsemek veya ifade etmek, ya da her ikisi için de medya-bilinçli olma eğilimdedir. Bu gazetecilik gibi kendine adanmış bir faaliyet olabilir ya da eğitim, kütüphane çalışması, yayıncılık, yönetim vb. gibi diğer faaliyetlerin bir parçası olabilir.

Entelektüel (düşünsel) ve/veya analitik (çözümsel) işler, Merve için muhtemelen büyük önem taşıyan zihinsel faaliyetlerdir. Diğer özelliklerin gözden geçirilmesi sonucunda Merve'nin felsefi, kültürel, bilimsel, yönetimsel ve/veya hesaplama içeren işlemlerdeki potansiyeli belirlenebilir. Listelenen tüm alanlara ilgi duyulması, tümü için eşit derecede motivasyonun veya becerinin var olduğu anlamına gelmez.

Merve'nin tercihleri ve motivasyonları detayları görme, koruma ve hatırlama konusunda uygun bir yetenek gerektiren işlerden yanadır. Tercihler ve motivasyonlar detaya veya detaya dayalı mesleki uzmanlıklara sıkı sıkıya bağlı değildir. (NOT: Bu seviyedeki bir detay farkındalığı işlevsel, operasyonel ve yönetimsel faaliyet için kullanışlı bir yetenektir.)

Merve detayların ve detayların öneminin farkındadır ve bu detayların daha büyük, birimsel ve tamamlanmış bir şey ile ilişkisini ve bağlantısını görür. Bu sayede detayı bir resmin parçası olarak algılar. Eğer bilinen bir resmin parçası değilse, olası bir resim için önemli olabilecek bir parça olarak görür. Başka bir deyişle, Merve eldekilerle anlamlı bir şeyler inşa etme veya doldurma alanlarında motivedir. Bu, yönetilmesi gereken veya yönetilebilecek olan şeyle ilgili pratik, objektif, manipülatif veya idari bir yönelimdir.

Meslek Unvanları Sözlüğünde "göz-el-ayak koordinasyonu" olarak geçen eşzamanlı işlevleri gerçekleştirme becerisini ve duyusal/fiziksel koordinasyon, maharet, zamanlama, ritim özelliklerini gerektiren aktiviteler açısından, Merve orta dereceli bir motivasyon düzeyine sahiptir. Zihin hangi yeteneği fiziksel tepki, algı ve/veya hislerle yeterli bir şekilde ve anında bağlayabiliyorsa Merve'nin motivasyon düzeyi bu yeteneğin etkisindedir. Büyük bir olasılıkla zihnin acil tepki vermesi gereken durumların çoğunda "ikinci doğa/kökleşmiş huy" yoktur.

Merve'nin iyi bir konsantrasyon sağlayarak küçük objelerle hızlı ve hatasız bir şekilde başa çıkma ve bunları manipüle etme yeteneğine ve/veya becerisine, hatta eğilimine sahip olmasına bakılmaksızın, bu tür faaliyetlerde tercih edilen, genellikle yeterince uzun bir süre boyunca bu işleri yapmaktır. Merve yeteneğe, beceriye veya eğilime sahipse, motivasyonun yeterli düzeyde olup olmadığını anlamanın tek yolu detay, konsantrasyon, keskin görsel farkındalık, uzun süreli rutin ve işlevsel problemlerin ele alınmasıyla ilgili olan tüm özelliklerin gözden geçirilmesidir.

Merve'nin zihnini etkileyen motivasyon ve tercihlerde, duyusal/fiziksel faaliyetlerin önemli bir yer tutma eğiliminde olmadığı görülmektedir. Fiziksel olarak ne yapacağını ve nasıl yapacağını "düşünmekten" ziyade diğer faaliyetler daha yüksek önceliğe sahiptir ve bu yüzden motivasyon ve tercihler bu alternatif faaliyetler doğrultusunda uzanır. Merve'nin duyusal/fiziksel faaliyetlere yüksek önem vermesi olası değildir.

Merve, kişinin elle (kolları, elleri, parmaklarıyla) materyalleri işlediği "tezgah" faaliyeti olarak geçen işlerden motive olmamaktadır. Bu faaliyetlere ilgisiz olmasının bir çok sebebi olabilir: 1) Merve başka şeyleri yapmaya motivedir, 2) Merve bu tarz duyusal/fiziksel aktiviteleri yapma yeteneğine sahip değildir, 3) bu faaliyet Merve'nin faaliyet tercihlerine göre çok tekdüzedir, veya 4) sosyal faaliyetleri tercih ediyorken bu iş çok asosyaldir. Sebepleri belirlemek önemlidir, bu sayede Merve doğal yeteneğin ve mevcut yetenek ve becerilerin motivasyon kadar güçlü olduğu konumlarda işlev gösterebilir.

Merve'nin tercihleri gerçeklik, somut kanıtlar, pratik fayda ve deneyim yoluyla kazanılan yetenek ve/veya beceriler etrafında toplanmıştır. Büyük resim çölde görülen serap gibidir; bulunduğu yerden ve zamandan sürekli uzaklaşmakta olan, ele avuca gelmeyen bir şeye hakim olmak zordur. Merve şeyleri en iyi şekilde kullanmak ve bunlara güvenmek için bel bağlamayı ve onlara sıkı sıkı tutunmayı tercih eder.

Merve çok az sanatsal tercihe sahiptir ve tercihin çok az olduğu durumlarda, sanatsal yeteneği herhangi bir kullanışlı faaliyet için yeterince gelişmemiş olabilir. (NOT: Endüstrinin standartları göz önüne alındığında, iş bağlamındaki sanatsal detayların ve süreçlerin kullanımı, bu tercihlere sahip olmayan kişiler için zor olabilir.)

1.4. İNSANLAR

Bölümün Açıklaması:

Bu bölümde, bir kişinin diğer kişilerle olan etkileşimiyle ilgili önemli faaliyetleri kapsayan yedi adet kişi etkeni bulunmaktadır. Bunlar, sosyalleşme ve insan ilişkilerine ilgi duyan ve belki de doğal yeteneği bulunan veya bu alanda eğitim almış bireyler için çok önemlidir. Ayrıca "insan ilişkilerinin yoğun olduğu" belirli işler için de önemli olabilirler. Eğer meslek, başkalarından bağımsız olarak çalışmayı, kendi faaliyetlerini yönetmeyi veya yalnızlıktan tatmin olabilmeyi gerektiriyorsa, bu bölümde motivasyonel derecelendirmenin düşük olması, oldukça pozitif ve değerli bir veri olarak yorumlanabilir.

Merve insanları hem felsefi hem de psikolojik açılardan değerlendirmeyi tercih eder. İnsanlara karşı ilgi duymasını sağlayan doğal motivasyonu, başkalarının potansiyeline ve kaderine karşı kişisel, etik bir yönelim doğurur. Eğer bu ilgiler güçlü bir yardımseverlikle desteklenirse, Merve doğrudan dahil olacağı, başkalarına yararlı olacak aktif hizmetleri tercih eder. Merve'nin yardımseverlik, girişkenlik, yönetimsel faaliyetler, inandırıcılık ve/veya uyumlu ilişkilere bağlılığına dair motivasyonel seviyelerine bakmak önemlidir. Tüm bu özelliklerin her biri veya hepsi mentorluk özelliği ile etkileşimde olabilir ve bu mentorluğun neden, nasıl yapıldığını önemli ölçüde etkileyebilir.

Merve bilginin, paylaştığı insanların menfaatine ve faydasına olmasını isteyerek ve umarak onlarla gönüllü olarak iletişime geçmeyi ister. Bu motivasyon seviyesinde, Merve yalnızca ikna etme özelliğini değil, daha çok yardımsever ve edebi özellikler taşır. İkna etme özelliği daha düşük düzeyde bir motivasyon kaynağı olabilir, ancak bu tür hizmet sorumluluğuna sahip kişi, gerektiği yerde ikna edici iletişimi kullanmaya yönelik belirli bir istek duyacak, hatta bunu bir görev olarak kabul edecektir.

Merve, bahsi geçen konuda hemfikir olmaları niyeti ve ümidiyle, diğerlerini oldukça ikna edici bir şekilde etkilemeye hazır, istekli ve hatta belki de yeteneklidir (ya da bu konuda eğitilebilir). Bu özellik orta derecede motive edici olduğu için Merve, muhtemelen komisyon bazında satış yaparak geçimini sağlama eğiliminde değildir. Bunun yerine, ikna kabiliyeti diğer özelliklerle etkileşir ve öğretme, danışmanlık gibi şekillerde ifade edilir.

Merve eğitmeye, yani kişinin eğitimi için gerekli olabilecek bilgileri paylaşmaya isteklidir. Eğitim bir çok şekilde olabilir: öğretme, eğitme, etkileme ve gösterme. Burada özelliklerin çeşitli bileşimleri söz konusudur ve buna dahil olabilecek pek çok özellik bulunmaktadır. Bu yüzden Merve'nin eğitime nasıl ve neden istekli olduğu ve eğitimi neden tercih ettiğini anlamak için tüm özellikleri gözden geçirmek önemlidir.

Merve, insanları belirli bir bakış açısına, amaca veya ürüne doğru çekmek üzere hoş bir şekilde etkilemek için "sahnede" olmaya karşı orta seviyede istek duyar. Merve diğer sosyal ve ikna edici özelliklerde muhtemelen orta ila yüksek arasında bir motivasyon seviyesine sahiptir. Merve sözcü/konuşmacı rolünde rahattır ve hatta bunu tercih eder ya da bu, ona kişisel olarak enerji verir. Merve bu özellik için sadece orta derecede motivedir, çünkü büyük ihtimalle diğer etkinlikleri ya da sorumlulukları hayatından çıkarmak pahasına eğlence ya da oyunculuk alanlarında "sahne meraklısı" değildir. Tercihi, tanıtım veya satış yapmaktan çok etkilemek, etki bırakmaktan yanadır.

Merve diğerlerinin iş faaliyetlerini planlama, atama, yönetme, denetleme ve gözlemleme sorumluluğunu üstlenmeye kimi durumlarda motive olur. Denetlenen çalışanlarla sabit, yerinde iletişim ve etkileşim kurmayı tercih edebilir. Ahlak, tutum, katılım, eğitim, güvenlik ve çalışanlardan beklenen kaliteyi ve performansı almak gibi unsurlar, motivasyon düzeylerini etkiler.

Merve büyük olasılıkla iddialı pazarlığa yönelik doğal bir yeteneğe veya bu alanda eğitime yönelik yeterli motivasyona sahiptir. Bu; stratejik düşünceyi, etkileyici iletişimi, analizi ve/veya ikna etmeyi içerir. Birçok özellik söz konusudur ve onların motivasyonel seviyeleri her bir özelliğin ne kadar etkili olduğunu ve etkisinin boyutunu belirler. Stratejik düşünce tercih edilen bir unsur olarak kabul edilir.

Başkalarını kendinden önce tutma motivasyonu yerine, Merve'nin tercihleri öncelikli olarak kendi etrafında döner. Merve kişisel çıkarlardan, unvandan ve tanınırlıktan motive olur. Merve kaybetmeyi sevmez, bu yüzden karar veya taahhüt verilmeden önce tüm seçenekler ve seçimler, kazanma ve kaybetme ihtimalleri karşılaştırılarak değerlendirir. Merve işler istediği gibi gitmediğinde stres ve hayal kırıklığı yaşar. İşler Merve'nin istediği gibi gittiğindeyse memnuniyet, coşku ve enerji hisseder. İşbirliklerini ve ilişkileri kendi çıkarları doğrultusunda seçer, korur ya da bitirir.

1.5. OBJELER

Bölümün Açıklaması:

Bu Çalışan Özellik Kodu bölümünde, objeler ile çalışmak, malzemelerin ve süreçlerin kontrolü, operasyonel ve mekanik kuvvetleri veya nesneleri kavramak gibi konular vurgulanmaktadır. Bu bölümde yer alan etkenlerin hiçbiri, bireyde olsun ya da olmasın, kişilerle doğrudan ilintili değildir ve özel yetenekler gerektirmez. Ancak bu etkenler, bireyin sahip olduğu zihinsel, duyusal, fiziksel ve mekanik beceriler ve/veya yetkinlikler arasındaki etkileşimi ve paslaşmayı gerektirir. Eğer bireyin doğal bir mekanik anlayışı varsa ve elleriyle çalışmayı seviyorsa, bu Çalışan Özellikleri Kodu bölümü son derece önem taşır ve üzerinde durulması gerekir.

Merve makine, teknik ya da sistem mühendisliğine doğal olarak eğilimlidir. Bu eğilimi dahilinde, içsel mekanik algısıyla "nesnelerin nasıl tıkır tıkır çalıştığını" anlar ve makineleri, ekipmanları ya da sistemleri tasarlama, monte etme, inşa etme, kurma ve kullanma gibi faaliyetlere karşı isteklidir. Ana meslek dalı olarak mühendisliği seçebilir de seçmeyebilir de.

Merve hassas standartlara ulaşılmasını ve kusurların tespit edilmesini, tolerans ve kalitenin teknik ve operasyonel açıdan kontrol edilmesini gerektiren işlerde sorumluluk almaya orta derecede motivedir. (NOT: Bu eğilim; üretim, bakım ve onarımın kesin bir hassasiyetle ve son derece kaliteli bir şekilde, neredeyse sıfır hatayla yapılmasını gerektiren sektörlerde çok önemlidir.)

Merve'nin makinelerle çalışmak için belirli bir tercih seviyesi vardır. Muhtemelen makine performansını kontrol etme ve gözetleme yeteneği vardır veya gerekli becerileri edinmek için yeterli motivasyona sahiptir. Halihazırdaki kişisel motivasyonları Merve'nin sabit konumlu makine işletiminin gerektirdiği rutin işlerle başa çıkabileceğini gösterir. Ancak şantiyede makine işletimi Merve için hayatının mesleği olmayacağından bu pozisyonda uzun süre çalışacağı garanti edilemez. Ancak ödüllerin artması, iş görevlerinin veya faaliyetlerin çeşitlenmesi motivasyon seviyelerini artırabilir.

Merve'nin motivasyon seviyesi teknik kayıt araçlarını kullanarak operasyonel süreçlerin gözlemlenmesi için gereken çabuk kavrama ve uyanık olma yeteneğini (doğal veya eğitim sonucu kazanılmış olabilir) destekler. Bu; operasyonel vardiyalar boyunca ilgili, uyanık ve sorumlu kalmayı gerektirir. Bu faaliyet operasyonel/büro işi olarak adlandırılabilir, çünkü işleyişin gözlemlenmesi anlamına gelmektedir.)

Verimli ve düzenli bir şekilde materyalleri makinelere yerleştirmek ve makinelerden geri almak için gereken duyusal/fiziksel yatkınlığın rol oynadığı herhangi bir görev söz konusu olduğunda Merve'nin motivasyonu orta düzeyde kalır. Bu tarz faaliyetlere genellikle montaj hattı süreçlerinde ihtiyaç duyulur. Merve'nin bu tarz bir işe karşı ilgisini koruyup korumayacağını veya ne kadar süre boyunca koruyacağını ve bu ilgi düzeyinde makine performasına kilitlenip kalma hissiyle başa çıkıp çıkamayacağını anlamak için diğer çalışan özelliklerini gözden geçirmek gereklidir. Böyle bir faaliyetten tatmin olmak ve bu faaliyeti sürdürmek üzere motivasyonunu korumak için kişi öncelikle işten hoşnut olmalıdır.

El işçiliği veya temel işçiliğe yatkınlığı gerektiren faaliyetler söz konusu olduğunda Merve muhtemelen ortalama bir ilgi gösterecektir. Bu tür faaliyetlerde, kullanımı kolay el işçiliği aletleri, tekrarlayan aktiviteler, detaylara yönelik dikkat, açık alanda bulunma ve biraz da problem çözme gereklidir. Genelde temel beceriler, eğitim, görevlendirme ve denetimle yapılabilecek bir yardımcı pozisyonudur. "Yatkınlık" kelimesi kişinin bir şeyi yapma becerisini ifade eder; yapmak isteyip istemediğini ya da işten tatmin olup olmadığını göstermez. Bu durumda, Merve'nin diğer özelliklerini de değerlendirerek, bu tip işlerden sürekli tatmin olmasını sağlayacak motivasyonunu destekleyici özellikleri olup olmadığına bakmak gerekir.

Merve kamyonlar, iş makineleri, kepçeler gibi ağır ve hareketli araçları kullanmayı destekleyen motivasyon seviyelerine sahiptir. (NOT: Duyusal/fiziksel beceriler bu noktada önem kazanır; örneğin koordinasyon, ustalık, zamanlama, boyut, şekil, uzaklık, ebat, perspektif, ilişki, derinlik algısı gibi.) Araç kullanımına yönelik motivasyonu sadece orta derecede olduğundan Merve araçtan ziyade gerekli becerilerle ve yeteneklerle özdeşleşmeye eğilimlidir, başka bir deyişle "o iş başkadır". Bununla birlikte, doğal olarak mekanik yatkınlığı olan kişiler her zaman araçlara, elektronik aletlere, makinelere veya ekipmanlara karşı ilgilidir. Motivasyonun orta dereceli olduğu göz önüne alındığında bu operatör özelliği mesleki anlamda uzmanlaşmaya yeterli değildir.

Ne işlenirse işlensin ya da kim işlerse işlesin, Merve işleme faaliyetlerine karşı ilgili değildir. Bu tür bir faaliyet için doğal bir eğilimi bulunmamaktadır.

1.6. VERİ

Bölümün Açıklaması:

Veri bölümü, kişinin belirli zihinsel faaliyetler hakkındaki tercih, motivasyon ve önceliklerini tanımlar. Öncelikli ilgi ve tercihleri, zihinsel (entelektüel), akademik, bilimsel, matematiksel ya da profesyonel ise, bu bölüm, değerlendirilen kişi için Çalışan Özellik Kodu Sisteminin en önemli bölümü olabilir. Zihinsel faaliyetlerde etkin olmak kişinin öncelikli tercihleri arasında yer almıyorsa, bu bölüm kişi için daha az anlam taşıyabilir. Bu değerlerin önem taşıdığı bir profil için, mantık, matematik ve dil bölümlerindeki etkenler de bağlayıcı ve önemli olacaktır.

Merve rutin, gerçeklere dayanan matematiksel problemleri ele almak ve çözmek için bir dereceye kadar motivedir. Bu tercihler, operasyonel, teknik, işlemsel veya yönetimsel faaliyetler açısından değerlidir. (NOT: Bu özellik diğer özelliklerle etkileştiğinde, burada olduğu gibi, bir çok alanda mesleki bir değere dönüşecektir.)

Merve analitik, araştırmacı ve yenilikçi tercihlere sahiptir. Yeni atılımlar için hedef oluşturulması, girişimci yollar ve gelişimsel sürece ulaşmak zihinsel faaliyetlerini motive eder. Zihinsel faaliyetin diğer zihinsel özelliklerle ve onların tercihleri ve motivasyonlarıyla nerede uyum sağladığını belirlemek önemlidir. Merve büyük olasılıkla yeni fikirlere açıktır ve bu fikirlerin faydalarını belirlemekten motive olur.

Merve'nin motivasyonel seviyesi, konunun "hikayenin bütünüyle" olan ilişkisini gösteren kanıtların ve bilginin öneminin bilincinde olmayı destekler. Bu destek, neyin önemli neyin önemsiz olduğunu ayırt eden doğal bir sıralama süreci olduğu algısına kadar uzanır. Merve bilgiyi daha sonra kullanmak için derleme, etiketleme ve saklama konusunda büyük ihtimalle titiz, metodik ve dikkatli olacaktır.

Merve planlanmış, bilinen ya da stratejik hedeflere ulaşmak için elde olanı koordine etmekten (yani yönetmek, yönlendirmek, idare etmek vb.) motive olur. Bu Merve'nin düşünce süreçleriyle, kararlarla, adımlarla işlevsel, yönelimli ve hedef odaklı işler yapmayı tercih ettiği anlamına gelir. Merve'nin ne zaman ve nasıl koordine edeceği, diğer özelliklere bakılarak belirlenebilir.

Diğer zihinsel faaliyetler ve tercihlerle birlikte, Merve büyük resmi görür veya algıları, düşünceleri, bilgiyi, veriyi, numaraları vb. büyük resim bağlamında birleştirir. Bu bölümdeki diğer faktörleri de tarayarak analiz etme, karşılaştırma ve özellikle koordine etme gibi diğer zihinsel süreçlerle ilgili olarak, sentezin motivasyonel düzeyinin ne kadar yüksek olduğunu belirlemek önemlidir. Bu karşılaştırma Merve'nin tercihinin, işe büyük resimle başlamak mı yoksa resmi sonradan oluşturmak mı olduğunu açıklar. Merve zihinsel süreçlerle ilgili orta dereceli motivasyon düzeyine sahip olduğu için, "bulutların üzerinde" olmak yerine "ayaklarını yere basacak", fantezi ya da soyut yerine mantığı tercih edecektir.

Kopyalama faaliyetleri, Merve'nin tercih ettiği gibi detay ve rutinle ilgilidir ve makine işlemleri ve/veya grafik tasarımıyla resim, bilgi vb. gibi çoğaltmayı içerir. (NOT: Veritabanı yönetimi, bilgisayarlı yayıncılık etkinlikleri, idari veya kütüphane çalışması ve/veya depo işleri için önemli bir değerdir.)

Projelerin bağlamı, içeriği, faaliyetleri ve hedefleri ile ilgili önemli faktörleri bulması, tanımlaması veya sınıflandırması istendiğinde Merve yararlılığı öne çıkarmayı tercih eder. (NOT: Bu özellik araştırma, teknik faaliyetler, sistem mühendisliği, operasyon yönetimi ve idari faaliyetler için önemlidir.)

1.7. MANTIK YÜRÜTME

Bölümün Açıklaması:

Mantık Yürütme bölümü, Veri bölümüyle yakından ilişkilidir. Veri bölümü bireyin düşünme biçimleriyle ilgili tercihlerini veya önceliklerini (yüksek ya da düşük olarak) belirlerken, Mantık Yürütme bölümü bu düşünme biçiminin uygulanması muhtemel olan durumlara, şekillere ve nedenlere odaklanır. İlgi ve İş Yapma Tarzı bölümlerinde olduğu gibi, Veri ve Mantık Yürütme bölümleri de birbirleriyle sıkı sıkıya ilişkilidir.

Duruma göre farklılık göstermek suretiyle, Merve genellikle aşina olduğu bir ortamda basit, rutin görevleri tercih eder. Merve'nin bu tercihi, muhtemelen tam olarak söyleneni dinlemek, okumak ve yapmakla sınırlıdır. (NOT: Bu özellik işletimsel, yönetimsel ve büro işi faaliyetleri için çok uygundur. Örneğin, fast-food müesseselerinde temeldir. ) Üç tür kişinin bu tarz bir işle sorunu olabilir: 1) Belirli talimatları duymayan (bazen de duymak istemeyen) kişiler 2) işi başka şekilde yapmaya yetkili veya izinli olduğunu hisseden kişiler 3) çeşitli sebeplerden ötürü bu tip basit ve rutin görevlerde "harıl harıl çalışamayan kişiler".

Merve sorun giderme konusunda motivedir ve hatta belki de zihinsel olarak donanımlıdır. Sorun giderme şunları içerebilir: sorunları fark etme veya tespit etme ya da bilindik operasyonel veya yöntemsel alanlarda sorunları çözme veya fark etme, işlemi eski düzenine oturtma veya iyileştirme. (NOT: Bu özellik operasyonları yerinde tanımayı, olayların nerede bozulup nerede yanlış gidebileceği şüphesini taşımayı ve sorunu çözme bilgisine sahip olmayı gerektirir.)

Merve'nin zihinsel eğilimleri sistem mühendisliğine yöneliktir. Sistem mühendisliği şunları içerir: hedeflere ulaşmak için veri toplama, gerçekleri belirleme, somut ve soyut değişkenler arasında ilişki kurma, geçerli sonuçlara varma, uygun eylemleri, stratejiyi ve sistemi belirleme yoluyla zorlukları ve/veya sorunları tanımlama, analiz etme ve çözme. Burada etkili birçok özellik vardır. Merve'nin sistem mühendisliği içeren faaliyetlere karşı orta derecede bir motivasyonu olduğundan, tüm bu özellikler güçlü veya eşit motivasyonel seviyelerde olmayabilir. Tüm özelliklerin gözden geçirilmesi Merve için hangi mühendislik alanlarının daha yüksek motivasyon kaynağı olduğunu ortaya çıkaracaktır.

Mesleki görevi göz önüne alındığında, Merve'nin motivasyonel seviyeleri sistemlerin, işlemlerin ve/veya bakım işlerinin operasyonel özelliklerinin anlaşılmasını şart koşan faaliyetlerde yer almaya yeterlidir. Ancak Merve sadece tekrara (hem işlev hem zaman olarak) dayalı işlere karşı motivedir. Bu nedenle Merve sabitliğin ve rutinin eksik olduğu bir faaliyet içerisindeyse muhtemelen görevde çok uzun süre kalmayacaktır. (NOT: Motivasyon, beceri ya da yetenek garantisi vermez, tıpkı yatkınlığın motivasyonu garanti etmediği gibi.)

Merve doğal tercihleri, rahatlıkla "işlere alışmaya" ve "akışına bırakmaya" uyum sağlayabilir. Operasyonel işleyişe uyum sağlamak bir çok özelliğin bir araya gelmesiyle oluşabilir: çoğunlukla mekanik bilgi, tanıdık olana bağlılık ve detaycılık, ayrıca düşük motivasyonel seviyeye sahip olmalarına rağmen bazı sosyal özellikler. Merve muhtemelen motivasyonunun yüksek olduğu ilgi alanları sınırlarında olduğu sürece metoda dayalı, kapsamlı ve rutin faaliyetlerde yer almaya istekli olacaktır. (NOT: Birçok insan sürekli değişim, çeşitlilik, hızlı kararlar ve risk içeren mesleki faaliyetlerden biraz uzaklaşmak veya bunlara ara vermek istediğinde metoda dayalı, dikkat isteyen, rutin faaliyetlere sempati duyar.)

Merve'nin zihinsel tercihleri arasında bütünsel ve kavramsal düşünce, nesnelerin temel anlamlarına yönelik farkındalık, soyut kavramlarla uğraşabilme becerisi, seçenekleri gözden geçirme ve seçim yapma gibi unsurlar yer alır. Merve fikirler, planlar veya faaliyetler içeren işlerde çalışmaya başladığında, büyük resmi hep göz önünde bulunduracaktır ve onun motivasyon kaynağı tam olarak bu noktadır.

1.8. MATEMATİKSEL KAPASİTE

Bölümün Açıklaması:

Matematik, sanat ya da müzik gibi doğal bir yetenektir ve belirgin bir doğal seçim olarak karşımıza çıkar. Çoğu durumda ya vardır ya da yoktur; ya seversiniz ya da sevmezsiniz. Eğer bireyin matematik yeteneği varsa, bu bölüm en güçlü mesleki ilgisinin ve motivasyonunun bulunduğu alanı gösterir. Bu alan, büyük olasılıkla yeteneğini en çok geliştirmiş olduğu veya geliştirebileceği alandır. Bu etkenlerden kimileri veya tamamı için düşük derecelendirme söz konusuysa matematik veya belirli bir matematiksel uygulama bu birey için bir motivasyon kaynağı olarak düşünülemez.

Merve matematiği teoriler, soyut kavramlar, deneysel uygulamalar vb. doğrultusunda genişleyen bir kavram olarak ele almayı tercih eder. Bu teorik faaliyete olan orta dereceli motivasyonu nedeniyle muhtemelen hayatının mesleği olmayacak ya da onun için büyük bir önem taşımayacaktır. Ancak, sıradan faaliyetlerin ötesinde normal beceriyi aşan önemli bir değer olarak kalacaktır.

Merve ticari hesaplamalar ve işlemlere dayalı iş matematiğinin gerektiği alanlarda ortalama bir motivasyon düzeyine sahiptir. Bu; toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerini yeterli ve hatasız bir şekilde yapabilmeye doğal bir yeteneği olduğunu gösterir. (NOT: Yeteneğin Merve'nin doğal yeteneği olmadığı alanlarda eğitim almak konusunda da istekli olacaktır.)

Merve'nin tercihleri düzenli bir şekilde meraklı, araştırmacı, analitik ve sistematik olmaya meyillidir ve matematiği bu faaliyetlerde önemli bir araç olarak kullanır. Ancak matematik kendi başına bir amaç olmaktan çok, belirtildiği şekilde bir araç olarak kullanılmaktadır. Merve, düşüncenin temeli olarak kanıtları dikkate almayı tercih eder.

Detayın algılanması, kayıt edilmesi ve işlenmesi konusunda bilinçli ve özenli olması talep edildiğinde, Merve doğal olarak motive olur. Bu; eczacılık, lisanslı hemşirelik, nakliye ve dağıtım, santral operatörlüğü, veri işlemciliği vb. meslek alanlarında çok değerlidir.

Merve yönetim seviyesinde iş faaliyetlerini ve performansını takip etmek, analiz etmek ve kanıtlamak için matematiği kullanmaya ve uygulamaya karşı isteklidir ve muhtemelen yeterli donanıma sahiptir. Bu kısmen yönetim kültürüne sahip birisinin tercihidir.

Merve'nin rakamlara olan ilgisi, büyük olasılıkla ona toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemleri yaparak her seferinde doğru sayılara ulaşmasını sağlayan doğal bir yetenek kazandırmaktadır. Kimileri bunun tüm insanlar için doğal olduğunu düşünür. Gerçekte pek öyle değildir.

1.9. DİL KAPASİTESİ

Bölümün Açıklaması:

Yorumlamada, sözcüklerden yararlanarak gerçekleştirilen temel faaliyetlere ilişkin dört dil özelliği mevcuttur. Çok spesifik olmamakla birlikte İlgi, Mizaç, Veri, İnsanlar, Yatkınlık ve Mantık Yürütme bölümlerinde edebiyat, gazetecilik ve iletişim faaliyetleri ile ilgili etkenler bulunmaktadır. Bu bölümdeki bir ya da daha fazla etken için yüksek bir motivasyon ve/veya tercih seviyesi varsa bireyin bu faaliyetlere olan tercihlerini belirlemek için belirtilen diğer bölümleri de gözden geçirmelisiniz. Kimi işler konuşmacı ya da yazar olmayı gerektirmese de bazı işlerde bu beceriler aranır.

Merve'nin tercihleri yaratıcı yazarlık ve iletişimle ilgilidir ve bunlar önemli mesleki motivasyonlardır. Zihinsel tercihler bütünsel ve kavramsaldır ve soyut fikirleri, kavramları, teorileri, kurgu kapasitesini ve sembolleri içerir. Yazmak belki uzmanlık alanı ve profesyonel faaliyet olarak çok motive edici olmayabilir, ancak Merve muhtemelen belirli alanlarda bunu kullanacaktır. Yazmanın ve diğer iletişim araçlarının Merve'nin mesleki tercihleriyle hangi noktada ve nasıl uyuştuğunu anlamak için diğer çalışan özellikleri de gözden geçirilmelidir.

Merve'nin mesleki tercihleri arasında bilgiyi toplama, işleme, kaydetme, iletme, dosyalama ve/veya bulma gibi faaliyetler yer alır. Başlıca tercihleri uygun dil kullanımı, yazım ve noktalama; referans, dosyalama ve bilgi bulmanın yanı sıra detaylara dikkat etmeye dayanır.

Mantıksal açıklama ve eğitim, kimi durumlarda Merve için motivasyon kaynağı olabilir. Bu motivasyon seviyeleri, bir dizi özelliğin tamamlayıcı etkileşimine dayanmaktadır: sosyallik, liderlik, etkileyicilik, teknik yatkınlık, hizmet odaklılık ve işlevsellik. Tüm çalışan özellikleri gözden geçirildiğinde Merve'nin gazeteciliğe özgü motivasyonları ve tercihleri belirlenebilir.

Merve temel ve basit talimatlar gibi motivasyonel olmayan bilgi, veri veya detaylara ayrıntılı bir şekilde dikkat etmez. Doğal tercihi, söz konusu bilgiyi anlamak veya çözmek için sağduyusunu kullanmak ya da deneyerek öğrenmek olabilir.


2. ÇALIŞAN ÖZELLİK KODU SİSTEMİ

Bölümün Açıklaması:

Çalışan Özellik Kodu Sistemi 30 yıldır kullanılmaktadır ve işleri tanımlamada, iş gerekliliklerini sınıflandırmada ve insan motivasyonunu anlamakta kullanılan olağanüstü bir meslek aracı olduğu kanıtlanmıştır. Çalışan Özellik Kodu Sistemi Amerika Çalışma Bakanlığı'nın Meslek Unvanları Sözlüğünün 1965 edisyonu doğrultusunda modifiye edimiştir. Çalışan Özellik Kodu dokuz kategoriye ayrılmış 72 faktörden oluşmaktadır. Kodun amacı "çalışanın başarılı bir iş performansı elde etmesi için gereken yetenekleri, kişilik özelliklerini ve bireysel karakteristiklerini" belirlemektir. MAPP'in mimarı iş pozisyonları tanımlamak ve bireylere motivasyonlarını belirleyebilecekleri ve "çalışan özelliği" açısından başarılı olma ihtimalini arttırabilecekleri bir yöntem sağlamak için aynı ölçütleri kullanmıştır.

Pozisyon Profilinin ve Kişisel Profilin Çalışan Özellik Kodları doğru kişinin doğru işte çalıştığından emin olmak için basit ve elektronik bir şekilde eşleştirilebilir. Yüzde veya en düşük seviye sayısı ne kadar yüksekse, kişinin özellik alanında veya aktivitesinde başarılıÖ olma ya da genel nüfusla rekabet etme şansı o kadar artar. Örneğin %88'lik bir puan (1. Seviye) genel nüfusun sadece %12'sinin bu mesleki görevin yapılmasında daha motive olmuş ve ilgili olduğunu gösterir. 1.Seviyedeki özellikler zorunlu, 2. Seviyedeki özellikler yüksek motivasyonlu, 3. Seviyedekiler ise kısmen motive olmuştur.

2.1. ÇALIŞAN ÖZELLİK PUANLARI

2.1.1. İŞE DUYULAN İLGİ

Kodu
Başlık
Oran
Seviye
IN_1
Materyallerle, alet ve ekipmanlarla fiziksel çalışma
%39
4
IN_2
Yüz yüze iş ilişkileri ve insanlarla iletişim
%43
4
IN_3
Rutin, organize, metodik yöntemler
%45
3
IN_4
Sosyal veya organizasyonel etkinliklerin yönetimi
%45
3
IN_5
Kişisel kazanç, tanınırlık, unvan için çalışma
%33
4
IN_6
İnsanlarla ilgili olma, fikirlerin iletişimi
%48
3
IN_7
Teknik, bilimsel ilgiler ve beceriler
%42
4
IN_8
Soyut, yenilikçi, yaratıcı etkinlikler
%35
4
IN_9
Sosyallik içermeyen yöntemler, operasyonlar veya görevler
%48
3
IN_0
Sonuç güdüsü: üretim, hedefler, verimlilik
%46
3

2.1.2. İŞ YAPMA TARZI

Kodu
Başlık
Oran
Seviye
TE_1
Değişim ve çeşitlilik: değişimi kabullenme, değişimden faydalanma, değişime sebep olma
%59
2
TE_2
Çizelgeler veya süreçlerle belirlenmiş rutin faaliyetler
%46
3
TE_3
Başkalarının yönetiminde veya denetiminde çalışma
%54
3
TE_4
Başkalarının faaliyetlerini planlama, kontrol etme ve yönetme
%38
4
TE_5
Kuruma bağlılık, takım çalışması, görev tanımları
%50
3
TE_6
Bağımsız, kendiliğinden planlanmış, kendiliğinden gerçekleşen faaliyet
%44
3
TE_7
Saldırganca/Agresif etkileme, ikna etme, anlaşma sağlama
%37
4
TE_8
Sorumluluklarla, seçimlerle ve kararlarla başa çıkma
%43
4
TE_9
Sezgi, yaratıcılık; fikirler, kavramlar, seçenekler
%38
4
TE_0
Değerlendirme; rakamsal araştırma, analiz
%44
3
TE_X
Başkalarının menfaatine dayalı hizmet sağlama
%53
3
TE_Y
Ayrıntılar, veriler, kayıtlar ve envanter ile çalışma
%40
4

2.1.3. İŞE YATKINLIK

Kodu
Başlık
Oran
Seviye
AP_G
Entelektüel ve/veya Analitik yönelim
%44
3
AP_V
Edebi ve/veya İletişimsel yönelim
%46
3
AP_N
Rakamların hesaplama amaçlı ya da analitik kullanımı
%51
3
AP_S
"Büyük resmin" Zihinsel/Duyusal farkındalığı
%32
4
AP_P
"Resmin parçalarının" Zihinsel/Duyusal farkındalığı
%40
4
AP_Q
Her ayrı detayın Zihinsel/Duyusal farkındalığı
%40
4
AP_K
Fiziksel hareketlerin Zihinsel/Duyusal koordinasyonu
%35
4
AP_F
İnce detayla çalışmada Zihinsel/Duyusal beceriler
%37
4
AP_M
Rutin "tezgah" işlerindeki el becerisi
%33
4
AP_E
Karmaşık fiziksel görevlerde eş zamanlı beceriler
%37
4
AP_C
Renk, gölge, desen, dokuyu görme ve hissetme
%14
5

2.1.4. İNSANLAR

Kodu
Başlık
Oran
Seviye
PE_0
Mentor: insanları, kişilikleri, ilgileri değerlendirme
%50
3
PE_1
Müzakere: amaca yönelik iletişim kurma ve yüzleşme
%38
4
PE_2
Eğitme: öğretme, yetiştirme, ilham verme, örnekle gösterme
%43
4
PE_3
Denetleme: planlama, çalışanların faaliyetlerini yönetme
%41
4
PE_4
Eğlendirme: başkaları üzerinde istediği etkiyi bırakma
%42
4
PE_5
İkna etme: etkili bir şekilde ikna etme, kararlarını etkileme
%47
3
PE_6
Bilgilendirme hizmeti: başkalarına gönüllü olarak bilgi verme
%47
3
PE_7
Doğrudan başkalarına fayda sağlayan sosyal hizmetler
%31
4

2.1.5. OBJELER

Kodu
Başlık
Oran
Seviye
TH_0
Mühendislik: teknik planlama, tasarım, montaj
%48
3
TH_1
Kusursuzluk/kalite: teknik, mekanik standartlar
%45
3
TH_2
İdare etme/kontrol etme: (iş) yerinde makine kullanımı
%43
4
TH_3
Kullanma/idare etme: hareketli ve ağır ekipmanları kullanma, denetleme
%37
4
TH_4
Yönlendirme/İdare Etme: materyallerin üretimini/işlenmesini fiziksel olarak yönetme
%33
4
TH_5
Yönelim: ölçme aletlerini, kumandaları, anahtarları izleme/ayarlama
%42
4
TH_6
Makineleri Besleme/Boşaltma: makine zamanlamasına göre elle çalışan iş gücü
%40
4
TH_7
Elle Çalışma: temel, rutin el işçiliği
%39
4

2.1.6. VERİ

Kodu
Başlık
Oran
Seviye
DA_0
Sentezleme: bütünsel, kavramsal, stratejik düşünme
%43
4
DA_1
Koordine etme: yöntemleri planlama, uygulama, yönetme
%45
3
DA_2
Analiz etme: inceleme, araştırma, deney yapma
%49
3
DA_3
Derleme: bilgiyi toplama, sınıflandırma, saklama
%46
3
DA_4
Hesaplama: rutin matematiksel problemleri çözme
%50
3
DA_5
Kopyalama: çoğaltma, uyarlama, kaydetme, gönderme
%42
4
DA_6
Karşılaştırma: kullanılabilecek önemli etkenleri fark etme
%38
4

2.1.7. MANTIK YÜRÜTME

Kodu
Başlık
Oran
Seviye
RE_6
Bütünsel kavramlar, anlamlar, seçenekler, stratejiler
%39
4
RE_5
Fikirleri ve stratejileri gerçek sorunlara/görevlere uygulama
%42
4
RE_4
Tanıdık/alışıldık alanlarda oluşan problemleri çözme
%44
3
RE_3
Operasyonel sistemler, yöntemler, bakım
%41
4
RE_2
Rutin yöntemlerde/prosedürlerde metodik ve dikkatli olma
%40
4
RE_1
Temel, rutin görevlerde spesifik yönergeleri takip etme
%50
3

2.1.8. MATEMATİKSEL KAPASİTE

Kodu
Başlık
Oran
Seviye
MA_6
Araştırma: matematiğin yenilikçi, deneysel kullanımı
%53
3
MA_5
İstatistiki, araştırmaya yönelik matematik
%45
3
MA_4
Matematiğin analitik, muhasebe ve denetim amaçlı kullanımı
%43
4
MA_3
Hesaplama: rutin matematik problemlerini çözme
%45
3
MA_2
Temel: toplama, çıkarma, çarpma, bölme
%40
4
MA_1
Sayma/Kayıt Tutma: envanter sayımı ve kaydı, veri işleme
%43
4

2.1.9. DİL KAPASİTESİ

Kodu
Başlık
Oran
Seviye
LA_4
Yaratıcı edebiyat ve iletişim yeteneği
%42
4
LA_3
Sistematik, mantıklı açıklama ve eğitim
%37
4
LA_2
Bilgiyi kaydetme, aktarma, gönderme, dosyalama
%37
4
LA_1
Temel yönergeleri okuma, anlama, uygulama
%36
4

2.2. ÇALIŞAN ÖZELLİK KODU GRAFİKLERİ

Bölümün Açıklaması:

Çalışan Özellik Kodu Grafikleri, "Çalışan Özellik Puanları" Bölümü altında listelenen kişisel puanların grafiksel bir temsilini sunar. Her bir grafik bir grup özelliği temsil eder:

  • İş Kapsamıyla Alaka
  • İş Mizacı
  • İşe Yatkınlık
  • İnsanlar
  • Objeler
  • Veri
  • Akıl Yürütme
  • Matematik Kapasitesi
  • Dil Bilgisi Kapasitesi

MAPP çizelgeleri bireysel Karakterleri temsil eden sektörlere ayrılır. Her Özellik (grafik sektörü) ona bitişik etiket ile işaretlenir. Etiketin ilk iki harfi Özellik grubunu belirtir. "Çalışan Özellik Puanları" Bölümünde gösterildiği gibi bir etiketin bitiş sembolü, rakamı veya harfi, grubun Özelliğini belirtir. Örneğin: VE_1 "Veri" grubunu ve "Koordine etme: planlama, uygulama, yönetme prosedürleri" özelliği anlamına gelir. Tüm olası puan düzeyleri her grafiğin dikey ekseni üzerindeki birim olarak işaretlenir: 1, 2, 3, 4, 5. Kişisel Özellik puanları gri renkli alanlar olarak işaretlenir.

Her grafikte Özelliklerin sırası sabittir ve grafiği saat yönünde okurken kişinin Romantik özelliğinin puanının en yüksekten en düşüğe doğru sıralamasını yansıtır. Bu şu anlama gelir: Grafiklerde yer alan Özelliklerin sıralaması bireysel puanlardan bağımsızdır ve her değerlendirmede aynı sırada bulunur. Grafiklerin bu yapısı, okuyucunun kişisel potansiyeline hızlı bir şekilde ulaşmasına ve gerektiğinde başka insanların Romantik (ya da Klasik) özelliği ile karşılaştırma yapabilmesine olanak tanır.

2.2.1. İŞE DUYULAN İLGİ

Kodu
Başlık
Oran
Seviye
IN_1
Materyallerle, alet ve ekipmanlarla fiziksel çalışma
%39
4
IN_2
Yüz yüze iş ilişkileri ve insanlarla iletişim
%43
4
IN_3
Rutin, organize, metodik yöntemler
%45
3
IN_4
Sosyal veya organizasyonel etkinliklerin yönetimi
%45
3
IN_5
Kişisel kazanç, tanınırlık, unvan için çalışma
%33
4
IN_6
İnsanlarla ilgili olma, fikirlerin iletişimi
%48
3
IN_7
Teknik, bilimsel ilgiler ve beceriler
%42
4
IN_8
Soyut, yenilikçi, yaratıcı etkinlikler
%35
4
IN_9
Sosyallik içermeyen yöntemler, operasyonlar veya görevler
%48
3
IN_0
Sonuç güdüsü: üretim, hedefler, verimlilik
%46
3

2.2.2. İŞ YAPMA TARZI

Kodu
Başlık
Oran
Seviye
TE_1
Değişim ve çeşitlilik: değişimi kabullenme, değişimden faydalanma, değişime sebep olma
%59
2
TE_2
Çizelgeler veya süreçlerle belirlenmiş rutin faaliyetler
%46
3
TE_3
Başkalarının yönetiminde veya denetiminde çalışma
%54
3
TE_4
Başkalarının faaliyetlerini planlama, kontrol etme ve yönetme
%38
4
TE_5
Kuruma bağlılık, takım çalışması, görev tanımları
%50
3
TE_6
Bağımsız, kendiliğinden planlanmış, kendiliğinden gerçekleşen faaliyet
%44
3
TE_7
Saldırganca/Agresif etkileme, ikna etme, anlaşma sağlama
%37
4
TE_8
Sorumluluklarla, seçimlerle ve kararlarla başa çıkma
%43
4
TE_9
Sezgi, yaratıcılık; fikirler, kavramlar, seçenekler
%38
4
TE_0
Değerlendirme; rakamsal araştırma, analiz
%44
3
TE_X
Başkalarının menfaatine dayalı hizmet sağlama
%53
3
TE_Y
Ayrıntılar, veriler, kayıtlar ve envanter ile çalışma
%40
4

2.2.3. İŞE YATKINLIK

Kodu
Başlık
Oran
Seviye
AP_G
Entelektüel ve/veya Analitik yönelim
%44
3
AP_V
Edebi ve/veya İletişimsel yönelim
%46
3
AP_N
Rakamların hesaplama amaçlı ya da analitik kullanımı
%51
3
AP_S
"Büyük resmin" Zihinsel/Duyusal farkındalığı
%32
4
AP_P
"Resmin parçalarının" Zihinsel/Duyusal farkındalığı
%40
4
AP_Q
Her ayrı detayın Zihinsel/Duyusal farkındalığı
%40
4
AP_K
Fiziksel hareketlerin Zihinsel/Duyusal koordinasyonu
%35
4
AP_F
İnce detayla çalışmada Zihinsel/Duyusal beceriler
%37
4
AP_M
Rutin "tezgah" işlerindeki el becerisi
%33
4
AP_E
Karmaşık fiziksel görevlerde eş zamanlı beceriler
%37
4
AP_C
Renk, gölge, desen, dokuyu görme ve hissetme
%14
5

2.2.4. İNSANLAR

Kodu
Başlık
Oran
Seviye
PE_0
Mentor: insanları, kişilikleri, ilgileri değerlendirme
%50
3
PE_1
Müzakere: amaca yönelik iletişim kurma ve yüzleşme
%38
4
PE_2
Eğitme: öğretme, yetiştirme, ilham verme, örnekle gösterme
%43
4
PE_3
Denetleme: planlama, çalışanların faaliyetlerini yönetme
%41
4
PE_4
Eğlendirme: başkaları üzerinde istediği etkiyi bırakma
%42
4
PE_5
İkna etme: etkili bir şekilde ikna etme, kararlarını etkileme
%47
3
PE_6
Bilgilendirme hizmeti: başkalarına gönüllü olarak bilgi verme
%47
3
PE_7
Doğrudan başkalarına fayda sağlayan sosyal hizmetler
%31
4

2.2.5. OBJELER

Kodu
Başlık
Oran
Seviye
TH_0
Mühendislik: teknik planlama, tasarım, montaj
%48
3
TH_1
Kusursuzluk/kalite: teknik, mekanik standartlar
%45
3
TH_2
İdare etme/kontrol etme: (iş) yerinde makine kullanımı
%43
4
TH_3
Kullanma/idare etme: hareketli ve ağır ekipmanları kullanma, denetleme
%37
4
TH_4
Yönlendirme/İdare Etme: materyallerin üretimini/işlenmesini fiziksel olarak yönetme
%33
4
TH_5
Yönelim: ölçme aletlerini, kumandaları, anahtarları izleme/ayarlama
%42
4
TH_6
Makineleri Besleme/Boşaltma: makine zamanlamasına göre elle çalışan iş gücü
%40
4
TH_7
Elle Çalışma: temel, rutin el işçiliği
%39
4

2.2.6. VERİ

Kodu
Başlık
Oran
Seviye
DA_0
Sentezleme: bütünsel, kavramsal, stratejik düşünme
%43
4
DA_1
Koordine etme: yöntemleri planlama, uygulama, yönetme
%45
3
DA_2
Analiz etme: inceleme, araştırma, deney yapma
%49
3
DA_3
Derleme: bilgiyi toplama, sınıflandırma, saklama
%46
3
DA_4
Hesaplama: rutin matematiksel problemleri çözme
%50
3
DA_5
Kopyalama: çoğaltma, uyarlama, kaydetme, gönderme
%42
4
DA_6
Karşılaştırma: kullanılabilecek önemli etkenleri fark etme
%38
4

2.2.7. MANTIK YÜRÜTME

Kodu
Başlık
Oran
Seviye
RE_6
Bütünsel kavramlar, anlamlar, seçenekler, stratejiler
%39
4
RE_5
Fikirleri ve stratejileri gerçek sorunlara/görevlere uygulama
%42
4
RE_4
Tanıdık/alışıldık alanlarda oluşan problemleri çözme
%44
3
RE_3
Operasyonel sistemler, yöntemler, bakım
%41
4
RE_2
Rutin yöntemlerde/prosedürlerde metodik ve dikkatli olma
%40
4
RE_1
Temel, rutin görevlerde spesifik yönergeleri takip etme
%50
3

2.2.8. MATEMATİKSEL KAPASİTE

Kodu
Başlık
Oran
Seviye
MA_6
Araştırma: matematiğin yenilikçi, deneysel kullanımı
%53
3
MA_5
İstatistiki, araştırmaya yönelik matematik
%45
3
MA_4
Matematiğin analitik, muhasebe ve denetim amaçlı kullanımı
%43
4
MA_3
Hesaplama: rutin matematik problemlerini çözme
%45
3
MA_2
Temel: toplama, çıkarma, çarpma, bölme
%40
4
MA_1
Sayma/Kayıt Tutma: envanter sayımı ve kaydı, veri işleme
%43
4

2.2.9. DİL KAPASİTESİ

Kodu
Başlık
Oran
Seviye
LA_4
Yaratıcı edebiyat ve iletişim yeteneği
%42
4
LA_3
Sistematik, mantıklı açıklama ve eğitim
%37
4
LA_2
Bilgiyi kaydetme, aktarma, gönderme, dosyalama
%37
4
LA_1
Temel yönergeleri okuma, anlama, uygulama
%36
4

3. MESLEKİ ANALİZ

Bölümün Açıklaması:

Meslek Analizi, ABD Çalışma Bakanlığı tarafından kendi Meslek Ünvanları Sözlüğünden önerilen başlıca meslek kategorilerine göre değerlendirilmek üzere on dokuz önemli meslek alanları sağlar. Bu alanlar en yüksek potansiyeli olandan en düşük olana doğru sıralanmıştır. Derecelendirme bireyin puanı ile genel nüfusun puanının karşılaştırılması ile oluşturulmuştur. Her ana meslek alanı ayrıca, mesleki potansiyelini belirlemek için sıralanmış belirli meslek başlıklarını içerir. Para kazanmak için yaptığınız iş yapmaya doğuştan yetenekli olduğunuz işten daha yüksek bir dereceye sahip olabilir, ya da tam tersi olabilir. Aynı grupta para kazanma amaçlı ve doğuştan yeteneğinizin olduğu işlerin yüksek derecerelerde olması başarı için harika bir potansiyelinizin olduğunu gösterir. Her mesleki durum bireysel olarak ele alınmalıdır.

3.1. ÖNEMLİ MESLEKİ ALANLAR

Meslek Alanı
Oran
Seviye
Matematik ve Bilim
%54
3
Araştırmak, Deney Yapmak
%49
3
Eğlence, Promosyon
%47
3
Büro İşleri
%47
3
Danışmanlık, Rehberlik
%46
3
Hukuk
%46
3
Eğitim ve Öğretim
%45
3
İş İlişkileri
%43
4
Mühendislik
%43
4
Çiftçilik, Balıkçılık, Ormancılık
%43
4
Mağazacılık: Satış, Sergileme
%43
4
Temel İşler
%42
4
Makine İşleri
%42
4
Tıp ve Sağlık
%41
4
El Sanatları
%40
4
Ulaşım: Tır, Kamyon, Otobüs, Taksi, vs.
%37
4
Bireysel Hizmetler
%36
4
Güzel Sanatlar: sanat, müzik, tiyatro
%29
5
Yazarlık ve Gazetecilik
%29
5

3.1.1. GÜZEL SANATLAR

Alan
Oran
Seviye
Dekorasyon ve Sanat Çalışması: tasarlama, düzenleme, danışmanlık yapma
%35
4
Sanatsal Restorasyon: ayrıntı, kusursuzluk; onarmak/tamir etmek
%34
4
Güzel Sanatlar Eğitmeni: tiyatro, sanat, müzik
%31
4
Sanat Çalışması: fikirlerin yaratıcı ifadesi; resim, çizim
%21
5
Fotoğrafçılık: estetik, biçim, renk, perspektif
%8
5

3.1.2. İŞ İLİŞKİLERİ

Alan
Oran
Seviye
Muhasebe Denetimi: inceleme, karşılaştırma, raporlama
%52
3
Kurumsal Liderlik: yönetsel, yönetimle ilgili
%48
3
Danışmanlık, Ticari Hizmetler ile İlgili: değerlendirme, yönlendirme
%47
3
Sözleşme Müzakereleri: karşı karşıya gelme, ikna etme, el sıkışma
%45
3
Görüşme/Bilgi verme: bilgi toplama, dağıtma
%43
4
Yazışma: yazışmaları hazırlama, düzenleme, gönderme
%43
4
Yönetim: departman/birim çalışmalarını organize etme ve düzenleme
%43
4
Ticari Eğitim: öğretme, göstererek açıklama, iletişimini yapma
%41
4
Bilgi İşlem: veri toplama, doğrulama, gönderme, dosyalama
%41
4
Denetleyici: başkaları tarafından yapılan işlerden sorumlu olma
%35
4
Lisans ve Sözleşmeler: bulma, inceleme, onaylama
%35
4
Yönetim/Denetim - Hizmet Alanında: koordine etme, düzenleme
%21
5

3.1.3. BÜRO İŞLERİ

Alan
Oran
Seviye
Denetleme, Stok Kontrolü: envanter, doğrulama, depolama
%48
3
Hesaplama ve İlgili Kayıt Tutma: sayısal problemler
%47
3
Sınıflandırma, Denetleme, Ölçme: kalite, hata payı, değer
%47
3
Planlama, Dağıtma, Hızlandırma: faaliyetleri düzenleme
%43
4
Düzenli Kontrol Etme ve Kayıt Tutma: toplamları işleme
%42
4
Yazmanlık, Kayıt Tutma ile İlgili: düzenli veri işleme
%42
4
Sekreterlik: büro işleri; basit yönetimsel görevler
%40
4
Tesis Hizmetleri: ekipmanları ve çalışanları en faydalı şekilde değerlendirmek
%39
4
Ödeme, Alma: nakit aktarımı (bankacılar)
%37
4
Kasiyerlik: mal ve hizmet karşılığı parayı tahsil etme
%36
4
Dizgi, Makinelerle Çoğaltma: detaylandırma, şekillendirme
%36
4
Dosyalarla Sınıflandırma: büro işleri, formlar, dosyalama
%35
4
Stenografi: hızlı yazı, klavye kullanma, kelime işleme
%35
4
Santral Hizmeti: ofise gelen aramaları yönlendirme
%30
4

3.1.4. DANIŞMANLIK, REHBERLİK, KOÇLUK, SOSYAL İŞLER

Alan
Oran
Seviye
Rehberlik, Danışmanlık: bireysel, işle ilgili, okulda, manevi
%47
3
Araştırma; Sosyal Bilimler, Psikoloji Alanında
%38
4

3.1.5. ZANAATLER (Nitelikli esnaf)

Alan
Oran
Seviye
Zanaat Yönetimi: zanaat faaliyetlerini planlama, denetleme
%74
1
Hassas İşler: hata payına yer vermeyen, kesin kurallar ve standartlar
%43
4
Yemek Pişirmek ve İlgili Konular: yiyecekleri planlama, hazırlama, servis yapma; zamanlama
%41
4
Kostüm Dikme, Terzilik: sanatsal tekstil zanaatı
%40
4
Ticari Gözetim ve Denetimi: başkalarının zanaat faaliyetlerini yerinde yönetme
%40
4
İşçilik: yapma/inşa etme, işleme, onarma, denetleme
%37
4
İdare Etme/Yönlendirme: duyusal/fiziksel/mekanik çalışma
%34
4

3.1.6. EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Alan
Oran
Seviye
Mesleki Eğitim: öğretme/göstererek açıklama; çıraklık
%47
3
Endüstriyel Eğitim: sistemler, süreçler, makineler
%46
3
Lise, Kolej, Üniversite; öğretme/rehberlik yapma
%45
3
Eğitim/Yetiştirme Hizmetleri: insan kaynaklarının geliştirilmesi
%44
3
Denetleyici ve öğretici: hizmet ile ilgili dersleri öğretme/yönetme
%44
3
Anaokulu, İlköğretim Eğitimi: öğretme, yetiştirme
%43
4
Eğitici: hobiler, el sanatları, oyunlar, eğlence faaliyetleri
%37
4
Beden Eğitimi: spor; çalıştırma, yetiştirme, becerileri geliştirme
%35
4
Hayvan Eğitimi: itaat, performans, gösteri
%34
4
Uçuş ve İlgili Alanlar: hava taşıtı uçurmayı/kullanmayı öğretme
%34
4

3.1.7. TEMEL İŞLER

Alan
Oran
Seviye
Makineleri Besleme/Boşaltma: makine zamanlamasına göre elle çalışan iş gücü
%42
4
Elle Çalışma: makine kullanmadan, elle yapılan rutin görevler, temel işler
%39
4
Uyarma: dikkatli gözlem yapma, tetikte olma; kamuyu yönlendirme/uyarma
%36
4

3.1.8. MÜHENDİSLİK

Alan
Oran
Seviye
Endüstri Mühendisliği: planlama, yönetme, kurma, inşa etme
%46
3
Satış Mühendisliği; Teknik Sektörler ve Sektör Müşterilerine Yönelik
%46
3
Mühendislik; Bilimsel, Teknik Koordinasyon
%43
4
Teknik Yazarlık: mantık, terminoloji, açıklama
%42
4
İnsan Mühendisliği: beşerî becerileri belirleme, geliştirme/uygulama
%41
4
Teknik Çizim ve İlgili Konular: grafik düzen/çizimler/ayrıntı
%41
4
Sistem Mühendisliği: araştırma, tasarım, geliştirme, uygulama
%38
4
Etüt, Maden Araştırma: keşif yapma, yerini belirleme, haritalama
%34
4
Mühendislik Araştırması ve Tasarımı: ortaya çıkarma/tasarlama, deney yapma
%33
4

3.1.9. EĞLENCE

Alan
Oran
Seviye
Dinlenme/Eğlence: meydan okuma, risk; rekabete dayalı
%41
4
Müzikal, Yaratıcı Yönetmen: besteleme, düzenleme, doğaçlama
%38
4
Yaratıcı Eğlence/Gösteri: hayal gücü; spontane olma
%36
4
Radyo, TV Spikerliği: duruş, kelime bilgisi, konuşma tarzı
%35
4
Eğlence Sektöründe Uzmanlık: satış yapmak için başkalarının memnuniyetini sağlamak
%33
4
Müzikal, Vokal: koro eşliğinde ya da solo şarkı söylemek; topluluk önünde
%33
4
Eğlence/Eğlenme: fiziksel/bedensel, jimnastik, spor
%33
4
Modellik: moda ve giyim ile ilgili güzel sanatların sunumu, sergilenmesi
%30
4
Müzikal, Enstrümantal: profesyonel gelişime açık
%30
4
Drama/Tiyatro: rolleri yorumlama, canlandırma
%30
4
Ritmik Hareketler: bale yapmak; hareketlerin kusursuzluğu
%21
5

3.1.10. ÇİFTÇİLİK, BALIKÇILIK, ORMANCILIK - ŞEHİRDEN UZAK, AÇIK ALAN

Alan
Oran
Seviye
Çiftçilik, Balıkçılık, Ormancılık: açık alan işçiliği
%43
4
Bilimsel/Teknik Destek: laboratuvar/saha hizmeti
%41
4

3.1.11. ARAŞTIRMA, DENETLEME, TEST ETME - LABORATUVAR/SAHA HİZMETİ

Alan
Oran
Seviye
Soruşturma/Koruma: denetim, kuralların ve yönetmeliklerin yaptırımını sağlamak
%53
3
Madde Analizi/Fen Bilimi: belirli şartnamelere göre deney/test yapmak
%42
4
Değerlendirme/İnceleme: değer biçme, değerlendirme, ölçme
%40
4
Ulaştırma, Test Sürüşü: sürücü, pilot, mühendis
%37
4

3.1.12. HUKUK VE YÜRÜTME

Alan
Oran
Seviye
Koruma: can ve mal güvenliği
%51
3
Hukuk ile İlgili: hukuk uygulaması; hakimler, avukatlar
%44
3

3.1.13. MAKİNE İŞİ

Alan
Oran
Seviye
Çalıştırmak/Kontrol Etmek: sabit iş makinelerini kullanma
%43
4
Montaj (Kurulum), Makine İşleri ile İlgili: teknik kurulum yapma
%42
4
Araç Sürmek/Kullanmak: ağır ekipmanları/iş makinelerini kullanma ve idare etme
%39
4
Montaj (Kurulum)/Ayarlama: verimli çalışma elde etmek için makineleri ayarlamak
%37
4
Gözetmek: işlemleri, araçları, göstergeleri izlemek
%32
4

3.1.14. MATEMATİK VE BİLİM

Alan
Oran
Seviye
Sağlık Fiziği (Medikal Fizik): güvenlik mühendisliği
%43
4
Bilimsel Araştırma: inceleme, analiz, deney yapma
%42
4
Fen Bilimlerine yönelik Matematik: veri toplama, analiz etme
%33
4

3.1.15. TIP VE SAĞLIK

Alan
Oran
Seviye
Röntgen Hemşireliği; teknik cihazlarla sağlık bakımı
%51
3
Veterinerlik: teşhis etme, tedavi etme, reçete yazma
%48
3
Çocuk ve Yetişkin Bakımı: sağlık bakımı, destek
%40
4
Cerrahi: el ile ya da cihazlarla ameliyat/düzeltme
%37
4
Tedaviye Yönelik: fiziksel veya zihinsel rehabilitasyon
%29
5

3.1.16. MAĞAZACILIK

Alan
Oran
Seviye
Satın Alma ve Satış: ürün bulundurma ve sergileme; mağazalar, marketler
%50
3
Dağıtım Hizmetleri: posta, ürün, hizmet
%43
4
Promosyon/Tanıtım: tanıtım yap, pazarla, satışı destekle
%43
4
Sergileme/Demo Satışı: mağazanın müşterilerle iletişimi
%41
4
Satış ve Hizmet: satış yapma, ürün kurulumu
%41
4
Satıcının Menfaati için Satış: şahsi kazanç, komisyon alma
%31
4

3.1.17. KİŞİSEL HİZMETLER

Alan
Oran
Seviye
Müşteri Hizmetleri: büro işleri, çoğaltma, gönderme
%57
2
Kurye Hizmeti: refakat etme, yardımcı olma, teslimat yapma
%43
4
Müşteriye Yönelik Hizmet: zanaat, onarım, geliştirme
%37
4
Güzellik Uzmanı/Kuaför (Stilist): Kozmetik bakım hizmetleri, saç stilistliği
%36
4
Gönüllü Sosyal Hizmetler: sosyal, bireysel
%33
4
Bireysel Hizmet: vale, uşak, ev işleri yardımcısı, yemek servisi
%29
5

3.1.18. TOPLU TAŞIMA

Alan
Oran
Seviye
Sürücü, Toplu Taşıma: otobüs, minibüs, taksi
%36
4

3.1.19. YAZARLIK

Alan
Oran
Seviye
Haber Muhabirliği: bilgi toplama, yazma, yollama
%44
3
Gazetecilik ve Yayın: haber yazma, düzenleme, yayınlama
%42
4
Yaratıcı Yazarlık: yazar; hayal gücü, kelime bilgisi
%37
4
Tercüme/Redaksiyon: dil bilgisi, düzen, kompozisyon
%23
5

3.2. EN UYGUN 10 MESLEK ALANI

Bu bölümde MAPP bireyin başarısı için yüksek motivasyona ve büyük potansiyele sahip 10 meslek başlığını sunuyor. Yeni bir meslek aranırken ya da bir iş için düşünülürken, bu 10 meslek listesine önem verilmelidir.

Alan
Oran
Seviye
Zanaat Yönetimi: zanaat faaliyetlerini planlama, denetleme
%74
1
Muhasebe Denetimi: inceleme, karşılaştırma, raporlama
%52
3
Denetleme, Stok Kontrolü: envanter, doğrulama, depolama
%48
3
Mesleki Eğitim: öğretme/göstererek açıklama; çıraklık
%47
3
Rehberlik, Danışmanlık: bireysel, işle ilgili, okulda, manevi
%47
3
Endüstri Mühendisliği: planlama, yönetme, kurma, inşa etme
%46
3
Çiftçilik, Balıkçılık, Ormancılık: açık alan işçiliği
%43
4
Makineleri Besleme/Boşaltma: makine zamanlamasına göre elle çalışan iş gücü
%42
4
Dinlenme/Eğlence: meydan okuma, risk; rekabete dayalı
%41
4
Dekorasyon ve Sanat Çalışması: tasarlama, düzenleme, danışmanlık yapma
%35
4

4. KİŞİSEL ANALİZ

Bölümün Açıklaması:

Kişisel Analiz, MAPP tarafından oluşturulan her derecelendirmeyi, yüzdeyi, kodu ve açıklama paragrafının temelini belirtir. Bu rapor bireyin 71 adet üçlü, zorunlu seçmeli tercih anketine verdiği cevaba dayanmaktadır. Kaynak bilgi, sadece bireyin değerlendirmede belirttiği tercihlerden oluşur. Bu nedenle, değerlendirme yalnızca bireyin en az/en çok seçeneklerine verdiği tepkiler aracılığıyla "benlik" hakkında ne dediğini bildirir. Yanıtlar yirmi üç özelliğın her biri için motivasyon düzeyinin kaydını oluşturur. (bkz. bölüm 3.2).

Kompleks "yapı" analizi ile bilgisayar bu yirmi üç özelliğin motivasyonel etkileşimlerin kombinasyonları sonucunda ne oluştuğunu tanımlar. Tüm özelliklerin bu karmaşık etkileşimi MAPP faktörlerinin her biri için derece ve yüzde üretir. Kaç farklı özellik kombinasyonunun MAPP'teki bir faktör için aynı yorumu üretebileceğini lütfen unutmayın. MAPP çıktısında sunulan her bir rakam, bu karmaşık özellik etkileşimlerinin bir sonucudur ve herhangi iki bireyin değerlendirme sonucunun aynı olması istatistiksel olarak mümkün değildir.

4.1. BİREYİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Bölümün Açıklaması:

MAPP'in tüm iç/dış değerleme verileri, yani bu yirmi üç ana "özellik", her bir birey için benzersiz bir nicelik ve nitelik belirler. Bu özellikler ve onların değerleri arasındaki karşılıklı etkileşim ve karşılıklı bağımlılık nedeniyle, olası kombinasyonlar neredeyse insan kavrayışının ötesindedir. Şu güne kadar dünyaya gelmiş insan sayısından bile fazladır. Gerçek ifadesi ise şudur: on yedinin yüzüncü kuvveti çarpı, on yedinin on birinci kuvveti. Bireysel özelliklerin aynı anda düşünceleri ve eylemleri etkilemeye teşebbüs ettiğinde neler olacağı hakkında bir fikir sahibi olmak için bu ciddi çalışmanın bu listeye uygulanmış olması önerilmektedir. Bazen özellikler birbirini tamamlayıcıdır, bu yüzden diğer özellikleri güçlendirir, kuvvetlendirir ve teşvik ederler. Bazen de özellikler birbirine tamamen karşıt ve zıttır. Bu, bir özelliğin diğerinin ifade edilmesini ve memnun edilmesini engellemeye çalışmasına sebep olabilir. Sadece biri ifade edilirse, diğeri strese sebep olabilir.

Alan
Oran
Seviye
Değişim ve Çeşitlilik
%65
2
Strateji, Risk Yönetimi
%58
2
Hayırsever, Gönüllü
%53
3
Sabit Görüşler ve Duruşlar
%52
3
Teknik (Geleneksel)
%51
3
Bilimsel
%49
3
İkna edici
%49
3
Felsefi
%49
3
Sosyal/Topluluk İçinde Olma
%47
3
Hesaplama, Sayılarla İlişki
%45
3
Operasyonel Yönetim
%45
3
Kültürel (Romantik)
%42
4
Benmerkezci
%41
4
Bireyselliği Tercih Etme
%41
4
Detaylar, Büro işleri
%40
4
Edebi, İletişimsel
%40
4
Tanıdık/Alışıldık Olana Bağlılık
%39
4
Mekanik
%37
4
Yönetim, Organizasyonel
%36
4
Ahenkli, Uyumlu İlişkiler
%34
4
Doğa/Açık Alan Tercih Etme
%31
4
İşitsel/Müzikal
%23
5
Görsel/Sanatsal
%12
5

4.2. KİŞİSEL YÖNELİM

Bu bölüm bağımsız bir alt-sistem olarak kullanılabilir. MAPP'te bulunan her şeyin bir özetini sunar ve bu sebepten dolayı kasıtlı olarak hazırlanmış gereksiz bir parçadır. Kişisel Yönelim bölümünde, diğer bölümlerle ilgili olan hatta tekrar eden bilgileri göreceksiniz.

4.2.1. LİDERLİK ETKENLERİ

Alan
Oran
Seviye
Yönetici liderlik, strateji, etki bırakma
%56
3
Operasyonel süreçleri ve insanları denetlemek
%45
3
Yönetim: idari, operasyonel
%43
4
Hızlandırma, planlama, sevk etme
%42
4
Sosyal, örgütsel, kurumsal liderlik
%36
4

4.2.2. KİŞİLER ARASI ETKENLER

Alan
Oran
Seviye
Başkalarının duyguları konusunda duyarlı olma
%57
2
Başkalarını düşünme: ilişki kurma, paylaşma, önemseme
%51
3
Agresif bireysel hareketler; meydan okuma
%50
3
Kendi mevkisinin ve pozisyonunun, diğerlerine göre farkında olma
%46
3
İkna etme motivasyonuyla insanların kararlarını etkileme
%44
3
Kontrol bende tarzı liderlik ve etki bırakma; baskın olma
%43
4
Güçlü şahsi görüşler ve duruşlar
%40
4
Çatışmadan kaçınma; ahenk ve uyum arama
%39
4

4.2.3. SOSYAL ETKENLER

Alan
Oran
Seviye
Başkaları için hayırsever, gönüllü ilgi ve hizmet
%54
3
Organizasyonel katılım ve iş birliği
%49
3
İletişimsel: sözel, ikna edici veya edebi
%47
3
Hayata, anlamlara ve kadere olan felsefi ilgi
%43
4
Başkaları ile sosyalleşme, katılım ve etkileşim
%40
4

4.2.4. PERFORMANS ETKENLERİ

Alan
Oran
Seviye
Kararlarında, hareketlerinda ve stratejilerinde esnek olma
%54
3
Yeni problemleri çözme: teori, hipotez, seçenekler
%52
3
Adaptasyon: uyum yeteneği; tolerans gösterme
%51
3
Mantığa dayalı, sıralı, sistematik yöntemler
%48
3
Deneyim ile öğrenme; zanaatkar çıraklığı
%47
3
Detay: detayı algılama, hafızada tutma, hatırlama
%46
3
Alışıldık, tanıdık faaliyetlere bağlı kalmak
%44
3
Konsantrasyon: konu, detay veya yöntem
%44
3
Rutin: tanıdık/alışıldık yöntemleri tercih etme
%44
3
Çalışma, analiz, yönergeler ile öğrenme
%43
4
Bilgiye eğitim ve edebiyat yolu ile ulaşmaa
%34
4
Olayların temel yapısını anlama
%33
4
Bilinen problemleri çözme: tanıdık/alışıldık, tekrar eden
%32
4

4.2.5. MEKANİK YÖNELİM

Alan
Oran
Seviye
İstikrar (nicelik): konsantrasyon, beceri, rutin
%38
4
Beceri (nitelik): mühendislik, hatasız çalışma, yetenekler
%37
4
Makinelerle çalışma performansı
%32
4
Farkındalık: mekanik yapıları doğal olarak anlama
%28
5
Hissetme: makinelerle ilgili duyusal/fiziksel yetenek
%25
5

4.2.6. MEKANİK ONARIM

Alan
Oran
Seviye
Metodik/Sistemli: mantığa dayalı, sıralı onarım işlemleri
%54
3
Makineler ve parçaları ile ilgili doğal farkındalık
%45
3
Yeni: doğal mekanik bilgisini tüm makinelerde kullanma
%42
4
Tanıdık/Alışıldık: geçmiş deneyimlerden gelen tamir becerisi
%42
4
İşin, araçların ve iş yerinin temiz ve güvenli bakımı
%32
4

4.2.7. TEKNİK BAKIM

Alan
Oran
Seviye
Makineler üzerinde bakım ve onarım yapma yeteneği
%45
3
Olumsuz fiziksel koşullar altında bakım yapma
%43
4
Düzenli makine/ekipman bakımı sağlama
%43
4
Makine bakımında titiz ve kusursuz çalışma
%41
4
Makine bakımında, görüntüye önem verme
%31
4

5. EĞİTİM ANALİZİ

Bölümün Açıklaması:

Eğitim Teknolojisi alanında Doktorası bulunan David E. Barbee, MAPP'in Eğitim Analizi bölümüne verdiği ilham, özellikleri ve fikirleri için takdir edilmelidir. Dr Barbee her öğrencinin "güdüsel özellikleri ve öğrenme stillerine" dayalı bütünsel bir eğitim sistemi tasarlanmıştır. Dr. Barbee'nin eğitim sistemi tasarımı ile MAPP sisteminin ortak bir çok yanı bulunuyor. Eğitimin kök anlamı göze alındığında bu iyice belirginleşiyor: "Eğitim: Doğal güçleri çekip çıkarmak." MAPP'in Eğitim Analizi bölümü bireyin doğal güçlerini (yani "güdüsel özellikleri ve öğrenme stillerini") tanımlar. Okulların ve öğretmenlerin öğretim başlamadan önce bireyi ve onun öğrenme tercihlerini bilmeleri ve her bir öğrenci için uygun eğitim yolları tasarlamaları mümkün olabilir.

5.1. ÖĞRENME TARZLARI

5.1.1. ZİHİNSEL YÖNELİM (Nasıl düşündüğünüz)

Alan
Oran
Seviye
Hesaplamaya Dayalı: somut sayıların sistematik kullanımı
%51
3
Bilimsel: metodik keşif ve inceleme
%49
3
Felsefi: kavramsal, stratejik; fikirlerle uğraşma
%43
4
Ofis İşleri/Düz Mantık: alışılmış rutinlerle ve detaylarla çalışma
%42
4
Sembolik/dramatik: rolleri, görüntüleri görselleştirme/yansıtma
%38
4
Dürtüsel/Sezgisel: bilinçaltı farkındalık/hareketler
%36
4
Pragmatik/Olgusal: bilinen gerçekler, sorunlarla uğraşma
%31
4
Algısal/Duyusal: görme/duyma/tatma/koklama/hissetme
%28
5
Mekanik/İşlevsel: doğal mekanik bilgisi
%28
5

5.1.2. ALGISAL YÖNELİM (Bilgiyi nasıl akılda tuttuğunuz ya da engellediğiniz)

Alan
Oran
Seviye
Tetiklenen mantık: analitik inceleme, yöntem
%50
3
Tetiklenen hesaplama; sayısal ve istatistiksel
%49
3
Veri blokajı; verileri, detayları algılayamama
%47
3
Ezberleme: ezbere dayalı algı ve duruma göre hatırlama
%46
3
Genel kavramı hatırlama: temel fikirler; öz
%43
4
Dogmatik blokaj; değişime direnen sabit fikirler
%42
4
Değişime direnç; tanıdık/alışıldık olana bağlılık
%41
4
Tetiklenen fantezi; gerçeklerden, gerçeklikten bağımsız düşünme
%40
4
Tetiklenen hayal gücü; seçenekleri yenilik amaçlı kullanma
%39
4
Kaygı, tehdit vb. stresler karşısında bloke olma, zorlanma
%37
4

5.1.3. "MECRAYA" BAĞLI OLARAK ALGI (Bilgiyi nasıl almayı tercih ettiğiniz)

Alan
Oran
Seviye
İşitsel: genel fikirler, kavramlar; açıklamalar
%42
4
İşitsel: teknik, detaylı unsurlar ve veriler
%42
4
Yazılı, Teknik: konuya özel içerik, dil
%42
4
Yazılı kompozisyon: kurallı olmayan "edebi" açıklamalar
%39
4
Yayımlanmış Veriler: dizinler, sayılar, detaylar
%29
5
Görsel: tablolar, grafikler, şablonlar, diyagramlar
%27
5
Görsel: resimler, çizimler, sanatsal yapılar
%18
5

5.1.4. TERCİH EDİLEN ÖĞRENME ORTAMLARI

Alan
Oran
Seviye
Örgün Yapıda: belirlenmiş koşullar, zaman ve kurallar
%48
3
Küçük gruplarda sosyal diyalog, paylaşım, destek
%47
3
Diyalog: diğerleriyle konular üzerinde konuşarak öğrenme
%46
3
Büyük gruplarda sosyal katılım, etkileşim
%46
3
Esnek Yapıda: bireysel kuralların belirlenmesi
%45
3
Bireysel çalışma; bireysel çalışma dikkat dağılmasını önler
%45
3
En iyi çalışma ve sonuç için anti-sosyal, bireysel kalma
%43
4
Dinleyerek bilgi almak (sözlü bilgi aktarımı)
%42
4
Yaygın Yapıda: öz-disiplin, seçenekler, seçimler
%41
4

5.1.5. TERCİH EDİLEN SINIF ORTAMLARI

Alan
Oran
Seviye
Uyumlu sınıf ortamından faydalanma
%50
3
Arkadaşça/katılımcı sınıf ortamından faydalanma
%49
3
Dostane/uzaktan öğrenme sınıf ortamlarından faydalanma
%49
3
Kişisel olmayan beklentilerle uyum sağlama, baskı görmeme
%46
3
İyimser öğretmenden ve/veya rehberlikten faydalanma
%45
3
Hoşgörülü sınıf ortamında iyi uyum sağlar
%44
3
Kritik, baskılı çevreyle uyum sağlama
%41
4
Otoriter, baskıcı öğretimle uyum sağlama
%41
4

5.1.6. TEST YÖNTEMLERİ İÇİN BECERİLER (En etkin nasıl test yaptığınız)

Alan
Oran
Seviye
Yazılı Kompozisyon: fikirleri edebi olarak sunma yeteneği
%46
3
Sözlü/Özel: sözlü olarak açıklama, tartışma yeteneği
%46
3
Ölçüt Bağımlı Testler: ezberden yanıtlama ve başarı oranı
%45
3
Sözlü/Kamusal: geniş dinleyici kitlesini etkileme güdüsü/yeteneği
%43
4
Yazılı - Temalı: temanın teknik sunumu
%42
4
Gayriresmi Değerlendirme: genel bilgi düzeyi
%42
4
Çoktan Seçmeli: sınırlı seçeneklerden en uygun olanı seçme
%41
4
Süreli Testler: baskı altında yanıtlama, konsantre olma
%25
5